Op onze locatie in Westendorp openen wij op 22 augustus 2022 buitenschoolse opvang De Kleine Zeester Westendorp.

Het inschrijfformulier is hier te downloaden.

Inschrijfformulier BSO.
_________________________________________________________________________________________

Onderstaande basisdoelen staan centraal bij onze opvang. Ons volledige pedagogisch beleidsplan is te vinden op onze locatie.

  • Bieden van emotionele veiligheid

De pedagogisch medewerkers schenken veel aandacht aan dit doel, omdat het de basis legt voor de verdere ontwikkeling van het kind. Doordat we kleinschalig zijn kennen de kinderen en ouders de leidsters en andersom. De pedagogisch medewerkers dragen er zorg voor dat er een vertrouwensband wordt opgebouwd met ouders en kinderen door ze welkom te heten, een persoonlijk gesprek aan te gaan met het kind en de ouder. Door het kind zichzelf te laten zijn, te stimuleren en te betrekken bij activiteiten.

Ieder kind heeft een eigen mentor. Door een ‘eigen’ mentorkind te hebben is er meer ruimte voor de pedagogisch medewerker om een aantal kinderen beter te leren kennen. Hierdoor kunnen zij beter inspringen op de behoeften van deze kinderen.
Door een goede vertrouwensrelatie op te bouwen, zullen kinderen zich emotioneel veilig voelen op de opvang. Ook ouders hebben nu één vast aanspreekpunt voor hun kind. In de teamvergaderingen zullen alle kinderen worden besproken. De mentor vult het ontwikkel volg model in van het kind en voert gesprekken met ouders over het kind. Door middel van een brief die aan de start van de opvang wordt meegegeven, weten de ouders wie de mentor van het kind is.

  • Sociale competentie

De pedagogisch medewerkers zullen kinderen stimuleren om contact te maken met anderen, rekening te houden met elkaar, respect te tonen en elkaar een helpende hand te bieden. Het kind zal ervaren dat het erbij hoort en mag zijn wie het is.

De pedagogisch medewerker neemt ieder kind en diens gevoelens serieus, waarbij ze zich verplaatst in de belevingswereld van het kind. Belangrijk hierbij is dat de ze emoties benoemt en dat zij met het kind een zodanige band opbouwt waardoor het zich veilig voelt in het uiten van emoties en leer welke uitingen hierin wel en niet geaccepteerd worden.

De pedagogisch medewerkers leren kinderen om rekening te houden met elkaar en elkaar ruimte te geven. Wij bespreken de afspraken en regels met elkaar. Regels geven begrenzing aan, hierdoor weet een kind waar hij aan toe is. In de groepssituatie gelden soms andere regels, normen en waarden dan thuis. Het is belangrijk dat kinderen dit ervaren; omgang met anderen dan de ouders draagt bij aan een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling.

  • Persoonlijke competentie

Elk kind is uniek en bijzonder. Wij accepteren kinderen zoals ze zijn en hebben vertrouwen in het vermogen van kinderen. Kinderen leren binnen hun eigen vermogen, tempo en op geheel eigen wijze. Mochten ze een keer niet mee willen doen aan een activiteit, is dat ook prima. Wel wordt het gestimuleerd, maar niet gedwongen.

Door te spelen leren kinderen veel. Ze ontdekken vanuit nieuwsgierigheid of behoefte. Daar speelt de pedagogisch medewerker een belangrijke rol in. Zij stimuleert het kind in zijn spel en ontdekkingsreis, moedigt het kind aan en geeft complimentjes. Ze maakt een kind bewust van zijn eigen talenten en capaciteiten. Daarnaast ondersteunt ze het kind door te troosten, te helpen en te oefenen. De pedagogisch medewerker begeleidt het kind in zijn ontwikkelingen en helpt zo zijn gevoelens een plaats te geven

De ruimte nodigt uit tot spel er is verschillend spelmateriaal voor elke leeftijd waarmee ze mogen spelen. Ook zorgt de pedagogisch medewerker voor uitdagende activiteiten en spelaanbod. Kinderen mogen zelf ook ideeën aanbrengen voor nieuw spelmateriaal.

  • Waarden en Normen

De pedagogisch medewerker is zich bewust van de invloed die haar gedrag en taalgebruik op kinderen heeft. Ze heeft een voorbeeldfunctie.
De verschillen in ontwikkelingsniveau zijn groot bij de buitenschoolse opvang. Wat betreft het overbrengen van normen en waarden betekent dit dat we verwachten dat de grote kinderen rekening houden met de jongeren en andersom. Bij het gebruik van de ruimte houdt dit in dat er plekken zijn gecreëerd die aansluiten op verschillende behoeften. Naast het eigen maken van ‘gewone’ omgangsvormen leent de buitenschoolse opvang zich bij uitstek voor het delen van gezamenlijke ervaringen. Samen met andere kinderen en/ of de groepsleiding praten over onderwerpen als vriendschap, rolpatronen of (zak)geld is vaak leuk en verbindend. Het altijd met elkaar eens zijn hoeft niet: wel vragen we respect voor ieders mening. De groepsleiding stimuleert en als dit gewenst is, nuanceert ze de eigen mening van de kinderen.